Strona uytkownika dyskopatiapsow


 

Dyskopatia psw

Strona powicona tym jamnikom,które chciay Was kocha i by z Wami.

Dyskopatia czyli przemieszczenie krka midzykrgowego jest w 95% przyczyn takich schorze , jak niedowady , poraenia czy dawniej stosowana nazwa " zapalenie korzonków ". Wystpuje ona przede wszystkim u jamników , std nazwa "poraenie jamnicze " , ale dotyczy take innych ras psów i rzadko,ale moe by u kotów.

Moe by skutkiem urazu mechanicznego - w takich przypadkach najczciej dochodzi w cigu kilku- kilunastu dni do cakowitego wyleczenia bez jakichkolwiek nawrotów w przyszoci.

Prawdziwym wyzwaniem dla lekarza a utrapieniem lub tragedi dla waciciela jest dyskopatia na podou genetycznym.U takich ras jak golden retriever czy labrador spotyka si j ju w wieku 8 - 15 miesicy. Okrela si j jako tzw. " modziecz dyskopati " . Powoduje prawie cakowity parali tyu zwierzcia , ale leczenie w postaci 2 zabiegów nastawienia daje 100% szybk wyleczalno - na drugi dzie pies biega.

W nawizaniu do labradorów , to skonnoci do dyskopatii obarczone s psy o umaszczeniu biszkoptowym.

Yorkshire terrier - wypadnicia dysków wystpuj ju od 1 roku ycia i dotycz gównie odmian miniaturowych , które przez Zwizek Kynologiczny nie s dopuszczane do hodowli. Moda jednak robi swoje.

A teraz ukochane jamniki - dyskopatia ujawnia si najczciej ju od 3 - 5 roku ycia , sporadycznie wczeniej.

Hodowla psów w inbredzie , czyli kojarzenie i rozmnaanie psów blisko ze sob spokrewnionych , jest zasadnicz przyczyn rodzenia si psów majcych zagwarantowane wystpienie za kilka lat dyskopatii ; czsto doczaj si take inne choroby , np. padaczka, która na podou genetycznym ujawnia si ju w 1 - 2 roku ycia . Skurcze i silnie napicie mini w czasie ataku powoduj przesunicie zdegenerowanego dysku i poraenie gotowe .

Rodzaje porae
W zale
noci od stopnia napicia mini i zwizanego z tym bólu poraenia dzielimy na :
- spastyczne - ból jest bardzo du
y , cae ciao jest zesztywniae , poraone koczyny s napite i wyprostowane.
- wiotkie - bólu praktycznie nie ma , ko
czyny tylne przy poruszaniu ukadaj si z tyu w charakterystyczn pozycj " foki ''.
Pora
enie spastyczne stopniowo , w zwizku ze zmniejszaniem si odczynu zapalnego w danym miejscu , przechodzi w wiotkie .

Objawy dyskopatii sne , w zalenoci od miejsca wystpienia .
Dyskopatia szyjna. Typowa pozycja to pochylenie g
owy w dó i niemono jej podniesienia.Minie szyi s bardzo napite , w zwizku z tym szyja jest nabrzmiaa , twarda ,tworzy tzw. byczy kark . Zwierz z bólu nie porusza si , ley schowane w kojcu , a kada próba podniesienia go czy choby sam strach przed dotykaniem, powoduje przeraliwy gony skowyt.
Czynno
ci fizjologiczne , tzn. oddawanie moczu i kau s najczciej w normie. W poowie przypadków docza si niedowad jednej z przednich koczyn , która jest odwiedziona do przodu i boku.
W ko
cowym etapie nieodpowiednio leczona dyskopatia szyjna powoduje wystpienie tetraplegii , czyli poraenia wszystkich 4 koczyn. Pies ley na boku i ledwo podnosi gow .
Cecha charakterystyczna dla tej dyskopatii - czucie w tylnych
apkach jest obnione , ale jest wyrane ! ,w przeciwiestwie do przednich , w których jest bardzo sabe.
Dyskopatia dalszego odcinka kr
gosupa. Najczciej obejmuje odcinek piersiowo - ldwiowy. Miejsce przesunicia dysku jest nabrzmiae , twarde , bolesne i ewidentnie cieplejsze . Piesek moe kule na jedn koczyn , lecz czciej wystpuje niedowad tyu lub cakowite poraenie. Powizane jest to z niemonoci samodzielnego wypróniania si . Mocz gromadzi si w pcherzu moczowym i tylko jego nadmiar ulewa si przy zmianie pozycji ciaa . Czucie , zarówno powierzchowne jak i gbokie , za miejscem wypadnicia dysku jest obnione lub cakowicie zniesione . Podobnie obniona jest na tym odcinku ciepota powierzchni skóry - jest ona ewidentnie chodna . Take ruchy ogonka ulegaj zanikowi. Bardzo szybko , szczególnie przy poraeniu wiotkim ( w cigu 2 tyg.) dochodzi do zaniku mini odcinka ciaa za uszkodzonym miejscem. Jest to tzw. zanik z bezczynnoci.